Algemene verkoop, Leverings en betalingsvoorwaarden Couture Paule

1. Behalve de speciale voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of de bestelbon en getekend voor akkoord van de klant, zijn alleen de voorwaarden hieronder vermeld, met uitsluiting van alle andere.

2. De specificaties en prijsnoteringen zijn gebaseerd op de huidige waarden van lonen, materialen en diensten. Als deze wijzigingen onafhankelijk van de wil van de verkoper worden aangebracht, behouden zij zich het recht voor om prijzen op een evenredige manier aan te passen. De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren binnen acht dagen nadat hij op de hoogte is gesteld van deze prijswijziging.

3. Klachten met betrekking tot levering moeten ons binnen acht dagen na levering bereiken en in elk geval voor het gebruik of de wederverkoop van de goederen.

4. Protesten tegen de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. U wordt verzocht om de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders is bepaald.

6. Op het moment van aankoop betaalt de klant 80% van de totale verkoopprijs van de goederen. De resterende 20% van de totale verkoopprijs wordt betaald wanneer de goederen worden verzameld, tenzij anders overeengekomen.

7.De goederen worden pas besteld na het sluiten van de overeenkomst en de betaling van de eerste 80% van de factuur.

8. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Couture Paule.

9. Als de klant een bestelling plaatst, kan deze worden herroepen tot uiterlijk het einde van de dag van bestelling. Nadien zal de klant in geval van annulering van de aankoop altijd de volledige hoeveelheid van het product aan Couture Paule verschuldigd zijn.

10. De goederen kunnen niet worden geruild.

11. Nadat Couture Paule het product heeft besteld, kan de maat of het model niet worden gewijzigd.

12. Alle prijzen zijn in euro’s.

13. De prijs die door Couture Paule wordt gehanteerd, is exclusief kosten die kunnen worden gemaakt in verband met de (uitvoering van de) overeenkomst (bijvoorbeeld entertainment, verpakking, transport, verzekering, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, kosten) . voor een spoedbestelling), tenzij schriftelijk anders aangegeven.

14. Indien aanpassingen aan de goederen moeten worden aangebracht nadat deze door de klant zijn aangepast en besteld, worden deze aanpassingen door Couture Paule apart in rekening gebracht bovenop de verkoopprijs van de verkochte goederen.

15. Als de klant aanpassingen wenst aan de geleverde producten van Couture Paule, kunnen deze aanpassingen worden gedaan in de ateliers van Couture Paule door gekwalificeerd personeel van Couture Paule. De klant aanvaardt hierbij uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid voor het resultaat van deze aanpassingen, met uitzondering van opzet en / of grove fout. De kosten van deze aanpassingen zijn voor rekening van de klant. Couture Paule aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen in de geleverde producten met uitzondering van opzet en / of grove fout.

16. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is achterstandsrente gelijk aan de wettelijke rente vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd op het factuurbedrag.

17. Dezelfde vergoeding is verschuldigd aan de verkoper in geval van niet tijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.

18. Couture Paule is alleen verplicht om de door de klant bestelde goederen vrij te geven als de factuur volledig is betaald. Couture Paule behoudt de titel van alle goederen totdat ze volledig zijn betaald door de klant.

19. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd op de plaats waar de verplichtingen (waarop het geschil zich voordoet, of een van hen) zijn ontstaan ​​of waar zij zijn of zullen worden uitgevoerd. Belgische wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst.

20. Indien de koper de goederen niet op de hem meegedeelde datum afhaalt, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De opslag van de goederen in afwachting van aflevering of afhaling geschiedt voor rekening en risico van de koper.

21. Als wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren als gevolg van overmacht, staking, uitsluiting ed, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding vereist is.

22. Wij behouden ons ook het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant te beschouwen als ontbonden.

23. Als we ons ertoe verbinden om diensten of diensten te verlenen, moet 80% bij aankoop worden betaald en 20% bij aflevering of voltooiing

24. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, uitvoeringen en diensten stop te zetten.

25. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst juridisch en zonder voorafgaande kennisgeving te beschouwen als zijnde ontbonden voor het geheel of het deel dat nog niet is uitgevoerd.

26. De goederen worden verzonden op risico van de koper, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van de koerier.

27. Couture Paule behandelt alle bestellingen en bijbehorende persoonlijke gegevens van uw klanten in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (general data protection regulation).